Contributie

CONTRIBUTIE- EN BOETE BESLUIT

 1. TARIEVEN

Het bestuur stelt de contributie bedragen voor het seizoen 2019-2020 vast op de volgende bedragen:

Seizoen 2018-2019
per jaar per maand
Competitieleden
Senioren €394,20 €32,85
Junioren €339,60 €28,30
Aspiranten €296,40 €24,70
Pupillen €253,80 €21,15
Kangoeroes €150,00 €12,50
Kombifit €205,20 €17,10
Niet competitieleden
Algemeen lid €52,20 €4,35

Ingevolge artikel 6a van het Huishoudelijk Reglement is contributiebetaling voor alle leden verplicht per automatische incasso.

 1. INDELING IN CATEGORIËN
  Ieder lid bepaalt voorafgaande aan het komende verenigingsjaar of hij/zij als competitie lid actief zal zijn. Indeling binnen de groep competitie-leden vindt plaats op basis van de leeftijdsindeling en voorwaarden zoals bepaald in artikel 5 lid 2 sub b van het Huishoudelijk Reglement van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond.
 1. OVERSCHRIJVING VAN COMPETITIELID NAAR NIET-COMPETITIELID
  Het uitgangspunt is dat de keuze voor het competitie lid geldt voor het gehele seizoen en dat overschrijving tussen deze categorieën niet mogelijk is. In uitzonderlijke situaties, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan overschrijving tussen deze categorieën door het bestuur worden toegestaan met ingang van een in overleg met het desbetreffende lid vast te stellen datum, welke altijd de eerste dag van een kalenderkwartaal zal zijn.
 2. EINDE LIDMAATSCHAP
  Het lidmaatschap wordt statutair aangegaan voor de duur van het verenigingsjaar. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap geeft geen ontheffing van de verplichting tot contributiebetaling voor het gehele verenigingsjaar, noch enig recht op een overschrijving van competitie lid naar niet competitie lid.
 1. WIJZE VAN BETALEN
 • Personen die zich aanmelden als lid van de vereniging dienen op het aanmeldingsformulier een machtiging tot automatische incasso te ondertekenen. Indien de aanmelding een minderjarige betreft dient het aanmeldingsformulier te worden ondertekend door de ouders/wettelijke vertegenwoordiger.
 • Competitieleden en recreanten betalen de contributie vooraf per maand. Alle andere leden betalen de contributie voor het gehele jaar vooruit.
 • Ingevolge artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement dient de contributiebetaling plaats te vinden d.m.v. automatische incasso voor alle leden.
 • Indien geen automatische incasso is afgegeven zal het bestuur met ingang van het boekjaar 2014-2015 het periodiek te betalen bedrag verhogen met € 10,00.
 1. BETALINGSACHTERSTANDEN
 • Bij de aanvang van een kalenderkwartaal wordt de verschuldigde contributie door de penningmeester geïncasseerd op basis van de afgegeven machtiging tot automatische incasso.
 • Indien de automatische incasso om welke reden dan ook wordt gestorneerd door de opgegeven bank zal een tweede poging worden gedaan om de verschuldigde contributie te incasseren.
 • Indien ook deze tweede poging wordt gestorneerd zal het lid een brief krijgen met het verzoek zelf voor overmaking zorg te dragen. Het verschuldigde bedrag wordt dan verhoogd met € 15,00 wegens administratiekosten.
 • Indien twee weken na de schriftelijke herinnering de achterstallige contributie nog niet is voldaan wordt het lid zonder nadere aankondiging geschorst tot het moment dat de contributie in zijn geheel is voldaan.
 • Indien een schorsing wordt opgelegd conform punt c. van dit besluit wordt de vordering m.b.t. de contributie inclusief opgelegde boetes en verhoogd met € 50,00 administratiekosten overgedragen aan een incassobureau.
 • Alle kosten die gemaakt worden komen vanaf dit moment voor rekening van het lid. De schorsing die wordt opgelegd conform punt c. van dit besluit wordt opgeheven zodra de achterstallige contributie inclusief opgelegde verhogingen en eventuele incassokosten in zijn geheel is voldaan.
 • Indien de schorsingsperiode twee maanden heeft geduurd en de achterstallige contributie inclusief opgelegde verhogingen en eventuele incassokosten niet is voldaan wordt de schorsing verlengd tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, waar het bestuur een voorstel tot royement van het lid zal doen.
 • In het geval het lid de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt vindt alle communicatie met betrekking tot de contributiebetaling plaats met de ouders/verzorgers van het betreffende lid.
 • In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist de penningmeester, na overleg met de voorzitter en/of de secretaris.
 1. BOETEBESLUIT
 • De door het KNKV opgelegde boetes voor rode en gele kaarten en voor behandeling van overige tuchtzaken komen voor rekening van diegene ten name van wie deze door het KNKV zijn opgelegd.
 • Indien een lid gedurende het seizoen meerdere keren een gele en/of rode kaart heeft gekregen zal het bestuur bij wijze van disciplinaire maatregel een extra boete opleggen:
  a. bij een tweede gele en/of rode kaart: verhoging van het door het KNKV opgelegde boete bedrag met 50%.
  b. bij een derde en volgende gele en/of rode kaart: verhoging van het door het KNKV opgelegde boetebedrag met 100%.
 • Indien door een lid opzettelijk schade wordt toegebracht aan eigendommen van de vereniging wordt een boete opgelegd van € 100,00. Dit laat onverlet dat de kosten van de toegebrachte schade op het lid zullen worden verhaald.
 • Bij het niet voldoen aan door de vereniging opgelegde bondsverplichtingen wordt een boete opgelegd van € 50,00.
 • Vanaf 1 juli 2008 is het clubgebouw (inclusief de kleedkamers) geheel rookvrij. Overtreding van het rookverbod kan leiden tot door de overheid opgelegde boetes; in dergelijke gevallen zullen de opgelegde boetes worden verhaald op de overtreder van het rookverbod.
 • In geval van ernstig wangedrag door een speler tijdens wedstrijden en/of training kan het bestuur besluiten om behalve een eventuele schorsing een verdere disciplinaire straf op te leggen, b.v. het verplicht volgen van een spelregelcursus, scheidsrechters cursus, verrichten van vrijwilligerswerkzaamheden, etc.
  Het niet tijdig betalen van boetes betekent dat de maatregelen als genoemd in het onderdeel “Betalingsachterstanden” van het Contributiebesluit 2014-2015 ook op deze vorderingen van toepassing worden verklaard.
zondag 15 september 2019
15/09 10:00Phoenix 5 - KZ Danaiden 11
15/09 14:00Die Haghe 5 - Phoenix 4
15/09 14:30Groen Geel 4 - Phoenix 3
zaterdag 21 september 2019
21/09 09:00Meervogels / Física E3 - Phoenix E1
21/09 09:15Valto D4 - Phoenix D5
21/09 10:00Phoenix E3 - ONDO E10
21/09 10:00Phoenix D2 - ONDO D3
21/09 10:00Phoenix F1 - Vriendenschaar F2
21/09 10:15Valto D3 - Phoenix D4
21/09 11:00Phoenix E2 - Fortuna / Delta Logistiek E2
21/09 11:00Phoenix D3 - Meervogels / Física D3
21/09 11:10Meervogels / Física B3 - Phoenix B2
21/09 11:30Refleks C2 - Phoenix C2
21/09 12:00Phoenix C3 - KOAG C3
21/09 12:15ODO D1 - Phoenix D1
21/09 12:30Phoenix A1 - ODO A1
21/09 12:30Phoenix B1 - Refleks B2
21/09 13:00Phoenix C1 - HKV / Ons Eibernest C1
21/09 14:00Phoenix A2 - Valto A3
21/09 14:00Phoenix 2 - Juliana 2
21/09 15:30Phoenix A3 - Futura A1
21/09 15:30Phoenix 1 - Juliana 1
zondag 15 september 2019
Phoenix 5 - KZ Danaiden 11 -
zaterdag 14 september 2019
ONDO 1 - Phoenix 112 - 19
Phoenix B1 - KVS / Maritiem B29 - 7
ONDO 2 - Phoenix 216 - 7
Gemini A2 - Phoenix A312 - 6
DES D2 - Phoenix D45 - 9
Phoenix C3 - Reeuwijk C12 - 4
Dijkvogels A1 - Phoenix A110 - 10
Refleks A3 - Phoenix A25 - 17
Phoenix D2 - Dijkvogels D16 - 6
VEO C2 - Phoenix C22 - 3
Phoenix E3 - Excelsior E6 -
Phoenix D3 - Dijkvogels D25 - 2
KVS / Maritiem B3 - Phoenix B215 - 5
Weidevogels D1 - Phoenix D15 - 2
Phoenix D5 - Excelsior D4 -
Phoenix C1 - Fortuna / Delta Logistiek C36 - 2
Valto E3 - Phoenix E22 - 8
Weidevogels E1 - Phoenix E19 - 16

Adresgegevens Veld

Kantine sv Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
079 3 31 50 72
info@svphoenix.nl

Adresgegevens Zaal

Sporthal de Veur
Prismalaan 40
2718 CX Zoetermeer
079 3 46 91 02

Sporthal de Oosterpoort
Zanzibarplein 20
2721 GE Zoetermeer
079 3 42 84 16