Contributie

CONTRIBUTIE- EN BOETE BESLUIT

 1. TARIEVEN

Het bestuur stelt de contributie bedragen voor het seizoen 2018-2019 vast op de volgende bedragen:

Seizoen 2018-2019
per jaar per maand
Competitieleden
Senioren €387,00 €32,25
Junioren €333,00 €27,75
Aspiranten €291,00 €24,25
Pupillen €249,00 €20,75
Kangoeroes €147,00 €12,25
Kombifit €201,00 €16,75
Niet competitieleden
Algemeen lid €51,00 €4,25

Ingevolge artikel 6a van het Huishoudelijk Reglement is contributiebetaling voor alle leden verplicht per automatische incasso.

 1. INDELING IN CATEGORIËN
  Ieder lid bepaalt voorafgaande aan het komende verenigingsjaar of hij/zij als competitie lid actief zal zijn. Indeling binnen de groep competitie-leden vindt plaats op basis van de leeftijdsindeling en voorwaarden zoals bepaald in artikel 5 lid 2 sub b van het Huishoudelijk Reglement van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond.
 1. OVERSCHRIJVING VAN COMPETITIELID NAAR NIET-COMPETITIELID
  Het uitgangspunt is dat de keuze voor het competitie lid geldt voor het gehele seizoen en dat overschrijving tussen deze categorieën niet mogelijk is. In uitzonderlijke situaties, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan overschrijving tussen deze categorieën door het bestuur worden toegestaan met ingang van een in overleg met het desbetreffende lid vast te stellen datum, welke altijd de eerste dag van een kalenderkwartaal zal zijn.
 2. EINDE LIDMAATSCHAP
  Het lidmaatschap wordt statutair aangegaan voor de duur van het verenigingsjaar. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap geeft geen ontheffing van de verplichting tot contributiebetaling voor het gehele verenigingsjaar, noch enig recht op een overschrijving van competitie lid naar niet competitie lid.
 1. WIJZE VAN BETALEN
 • Personen die zich aanmelden als lid van de vereniging dienen op het aanmeldingsformulier een machtiging tot automatische incasso te ondertekenen. Indien de aanmelding een minderjarige betreft dient het aanmeldingsformulier te worden ondertekend door de ouders/wettelijke vertegenwoordiger.
 • Competitieleden en recreanten betalen de contributie vooraf per kwartaal. Alle andere leden betalen de contributie voor het gehele jaar vooruit.
 • Ingevolge artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement dient de contributiebetaling plaats te vinden d.m.v. automatische incasso voor alle leden.
 • Indien geen automatische incasso is afgegeven zal het bestuur met ingang van het boekjaar 2014-2015 het periodiek te betalen bedrag verhogen met € 10,00.
 1. BETALINGSACHTERSTANDEN
 • Bij de aanvang van een kalenderkwartaal wordt de verschuldigde contributie door de penningmeester geïncasseerd op basis van de afgegeven machtiging tot automatische incasso.
 • Indien de automatische incasso om welke reden dan ook wordt gestorneerd door de opgegeven bank zal een tweede poging worden gedaan om de verschuldigde contributie te incasseren.
 • Indien ook deze tweede poging wordt gestorneerd zal het lid een brief krijgen met het verzoek zelf voor overmaking zorg te dragen. Het verschuldigde bedrag wordt dan verhoogd met € 15,00 wegens administratiekosten.
 • Indien twee weken na de schriftelijke herinnering de achterstallige contributie nog niet is voldaan wordt het lid zonder nadere aankondiging geschorst tot het moment dat de contributie in zijn geheel is voldaan.
 • Indien een schorsing wordt opgelegd conform punt c. van dit besluit wordt de vordering m.b.t. de contributie inclusief opgelegde boetes en verhoogd met € 50,00 administratiekosten overgedragen aan een incassobureau.
 • Alle kosten die gemaakt worden komen vanaf dit moment voor rekening van het lid. De schorsing die wordt opgelegd conform punt c. van dit besluit wordt opgeheven zodra de achterstallige contributie inclusief opgelegde verhogingen en eventuele incassokosten in zijn geheel is voldaan.
 • Indien de schorsingsperiode twee maanden heeft geduurd en de achterstallige contributie inclusief opgelegde verhogingen en eventuele incassokosten niet is voldaan wordt de schorsing verlengd tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, waar het bestuur een voorstel tot royement van het lid zal doen.
 • In het geval het lid de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt vindt alle communicatie met betrekking tot de contributiebetaling plaats met de ouders/verzorgers van het betreffende lid.
 • In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist de penningmeester, na overleg met de voorzitter en/of de secretaris.
 1. BOETEBESLUIT
 • De door het KNKV opgelegde boetes voor rode en gele kaarten en voor behandeling van overige tuchtzaken komen voor rekening van diegene ten name van wie deze door het KNKV zijn opgelegd.
 • Indien een lid gedurende het seizoen meerdere keren een gele en/of rode kaart heeft gekregen zal het bestuur bij wijze van disciplinaire maatregel een extra boete opleggen:
  a. bij een tweede gele en/of rode kaart: verhoging van het door het KNKV opgelegde boete bedrag met 50%.
  b. bij een derde en volgende gele en/of rode kaart: verhoging van het door het KNKV opgelegde boetebedrag met 100%.
 • Indien door een lid opzettelijk schade wordt toegebracht aan eigendommen van de vereniging wordt een boete opgelegd van € 100,00. Dit laat onverlet dat de kosten van de toegebrachte schade op het lid zullen worden verhaald.
 • Bij het niet voldoen aan door de vereniging opgelegde bondsverplichtingen wordt een boete opgelegd van € 50,00.
 • Vanaf 1 juli 2008 is het clubgebouw (inclusief de kleedkamers) geheel rookvrij. Overtreding van het rookverbod kan leiden tot door de overheid opgelegde boetes; in dergelijke gevallen zullen de opgelegde boetes worden verhaald op de overtreder van het rookverbod.
 • In geval van ernstig wangedrag door een speler tijdens wedstrijden en/of training kan het bestuur besluiten om behalve een eventuele schorsing een verdere disciplinaire straf op te leggen, b.v. het verplicht volgen van een spelregelcursus, scheidsrechters cursus, verrichten van vrijwilligerswerkzaamheden, etc.
  Het niet tijdig betalen van boetes betekent dat de maatregelen als genoemd in het onderdeel “Betalingsachterstanden” van het Contributiebesluit 2014-2015 ook op deze vorderingen van toepassing worden verklaard.

 

zaterdag 26 januari 2019
26/01 09:00Dijkvogels E3 - Phoenix E3
26/01 10:00Phoenix E4 - Refleks E3
26/01 10:00Phoenix E6 - ONDO E9
26/01 10:15VEO E2 - Phoenix E7
26/01 11:00Phoenix D3 - Dubbel Zes D2
26/01 11:20VEO C3 - Phoenix C3
26/01 12:00Phoenix D2 - Avanti D3
26/01 12:30Achilles C2 - Phoenix C2
26/01 13:00Phoenix C1 - Nieuwerkerk C3
26/01 14:00Phoenix B1 - Fortuna / Delta Logistiek B3
26/01 14:00Korbis E1 - Phoenix E1
26/01 18:00Phoenix A2 - WION A1
26/01 18:00Phoenix A3 - GKV A1
26/01 18:40VEO A2 - Phoenix A1
26/01 19:10Phoenix 2 - Rohda 4
26/01 20:30Phoenix 1 - Dindoa 1
zondag 27 januari 2019
27/01 11:10DeetosSnel 10 - Phoenix 4
27/01 12:00Phoenix 3 - Refleks 3
zondag 20 januari 2019
HKV / Ons Eibernest 4 - Phoenix 210 - 8
DeetosSnel 4 - Phoenix 315 - 18
Phoenix 4 - Dubbel Zes 215 - 11
zaterdag 19 januari 2019
ASVD | PV Systems 1 - Phoenix 128 - 20
Achilles A3 - Phoenix A210 - 14
ONDO D4 - Phoenix D37 - 1
KOAG A2 - Phoenix A39 - 5
Nieuwerkerk D3 - Phoenix D2 -
Twist B1 - Phoenix B124 - 3
OZC D1 - Phoenix D114 - 1
Phoenix A1 - Avanti A216 - 15
Valto E2 - Phoenix E413 - 0
ONDO E8 - Phoenix E520 - 0

Adresgegevens Veld

Kantine sv Phoenix
Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
079 3 31 50 72
info@svphoenix.nl

Adresgegevens Zaal

Sporthal de Veur
Prismalaan 40
2718 CX Zoetermeer
079 3 46 91 02

Sporthal de Oosterpoort
Zanzibarplein 20
2721 GE Zoetermeer
079 3 42 84 16