• Privacyverklaring

  Dit is een privacyverklaring van Sportvereniging Phoenix, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27084593. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

  1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

  (a) lid wordt

  (b) via het contactformulier contact met u opneemt

  1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

  Naam, adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, emailadres, geslacht, bankrekeningnummer, bondsnummer, pasfoto.

  In de loop van het lidmaatschap kunnen hier nog de volgende gegevens aan worden toegevoegd:

  Bondsdiploma’s, verenigingsfunctie(s), bondsfunctie(s), bijzonder lidmaatschap (erelid of lid van verdienste), bezit Zoetermeerpas.

  1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

  (a) Het lidmaatschap te effectueren;

  (b) De contributie te innen;

  (c) Nieuwsbrieven te verzenden;

  (d) Het Digitaal Wedstrijdformulier en opstellingen in te vullen;

  (e) contact met u op te nemen of te onderhouden.

   

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

  2.1 U kunt contact opnemen via lbc@svphoenix.nl voor:

  (a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

  (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

  (c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

  (d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

  (e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door SV Phoenix.

   

  1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

  3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

  genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

  treffen om uw gegevens te beveiligen.

   

  1. DERDEN

  4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

  (a) De nationale bond (KNKV);

  (b) Sportlink Club

  Deze derden gebruiken de gegevens voor:

  Het organiseren van competitie wedstrijden.

   

  4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

  accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

  aantekent (zie onder 2).

   

  1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

   

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

  6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

  om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen